lefkada-news

Εγκρίθηκε η μακροχρόνια εκμίσθωση του «ΞΕΝΙΑ» Άρτας

Τα στοιχεία η χρήση και οι όροι συμμετοχής

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων οι όροι του διαγωνισμού για την λειτουργία από ιδιώτη επενδυτή του χώρου του Ξενία ως ξενοδοχείου.

Το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Τετάρτης και κατόπιν της ψήφισης των όρων για 25χρονη ενοικίαση του χώρου σε ιδιώτη, η οικονομική επιτροπή θα προχωρήσει στον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα βασικά σημεία της δημοπρασίας έχουν ως εξής:

Βασικός στόχος του Δήμου είναι η επιλογή κατάλληλου μισθωτή ο οποίος θα μισθώσει τις τουριστικές εγκαταστάσεις με σκοπό την ανακαίνιση, αναβάθμιση, εκμετάλλευση και βελτίωση αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και της περιβάλλουσας έκτασης, με τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους ειδικούς όρους και διαδικασίες.

Έχει ιδιαίτερη αξία να εξασφαλισθεί η λειτουργία του πρώην ΞΕΝΙΑ με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας το ειδικό σήμα ΕΟΤ τουλάχιστον στην κατηγορία τεσσάρων (4) αστέρων.

Ο Δήμος εκπληρώνοντας τις προσδοκίες και την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας προασπίζοντας τα τοπικά συμφέροντα και αξιοποιώντας την δημοτική περιουσία εκμισθώνει αυτήν προκειμένου να επαναλειτουργήσει ως Ξενοδοχειακή Μονάδα.

Σκοπός είναι να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, υποστηρίζοντας παράλληλα το τουριστικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΦΡΟΥΡΙΟ (ΚΑΣΤΡΟ) εντός του οποίου υφίσταται η Ξενοδοχειακή Μονάδα αποτελεί πολιτιστικό αγαθό που ανάγεται στους Αρχαίους, Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους.

Προσδοκία του Δήμου είναι όπως η πρώην Ξενοδοχειακή Μονάδα με τις επενδυτικές παρεμβάσεις που είναι απολύτως αναγκαίες να γίνουν να λειτουργήσει πλήρως ως Ξενοδοχειακή Μονάδα υπακούοντας στους κανόνες του υπάρχοντος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ώστε να ανταποκρίνεται στη πολιτιστική και αισθητική του περιβάλλοντα χώρου.

Περιγραφή - Στοιχεία

Το ΞΕΝΙΑ καταλαμβάνει εδαφική έκταση, εμβαδού 4.250 Μ2 που βρίσκεται εντός του ΦΡΟΥΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΟΥ) της πόλεως Άρτας, αποτελούμενο από:

-το ισόγειο το οποίο αποτελείται από το κυρίως κτίριο εμβαδού 333,00 Μ2 και υπόστυλο χώρο 428,00 Μ2,

-τον Α’ όροφο αποτελούμενο από το κυρίως κτίριο 1.034,00 Μ2 εξώστες και ημιπαιθρίους χώρους 78,00 Μ2 και στεγασμένο χώρο εμβαδού 74,00 Μ2

-τον Β’ όροφο αποτελούμενο από το κυρίως κτίριο εμβαδού 478,00 Μ2, και εξώστες και ημιπαιθρίους χώρους 78,00 Μ2

-εκκλησάκι εμβαδού 42,00 Μ2 ήτοι συνολικά 1.887,00 Μ2.

Το κτίριο κατασκευάστηκε από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) πριν από την 19-07-1993 του οποίου η νομιμότητα διαπιστώθηκε με την αριθ. πρωτ. 508215/06-02-2002 απόφαση του Ε.Ο.Τ ως Ξενοδοχειακή Μονάδα ΞΕΝΙΑ η οποία από το έτος 1992 και συνεχώς μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί.

Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται  είκοσι πέντε  (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του Δήμου  και του πλειοδότη (μισθωτή) και λήγει την αντίστοιχο ημεροχρονολογία μετά την συμπλήρωση των 25 χρόνων.

Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα κατόπιν συμφωνίας των μερών αποδεικνυόμενη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

Σιωπηρά αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται εκτός κι αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του μισθωτού που να επιτρέπει αυτή, αποδεικνυόμενη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

Χρήση

Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ξενοδοχειακών και εν γένει πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, ακόμη δε  και  δραστηριοτήτων εναλλακτικού, συνεδριακού, αθλητικού, μαθητικού, ιατρικού τουρισμού και   οικοτουρισμού. Καμία  άλλη  χρήση  δεν  μπορεί  να  γίνει,  χωρίς  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως Ξενοδοχειακή Μονάδα τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων, πλήρως εξοπλισμένο.

Κωλύματα συμμετοχής

Στην δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

-Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το Δήμο ή δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

-Όσοι έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

-Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

-Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

-Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Όσοι προσκομίζουν ψευδείς δηλώσεις. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή που διεξάγει τη δημοπρασία μπορεί να αποκλείσει από τη διαδικασία οποιονδήποτε  συμμετέχοντα, εφόσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα απαραίτητο. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της.

Δικαίωμα συμμετοχής

Η συμμετοχή στη Δημοπρασία  συνεπάγεται γνώση των νομικών όρων κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας, ως και της αρμοδιότητας των Αρχών ελέγχου. Η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης της υπάρχουσας σήμερα κατάστασης και η σύνταξη των μελετών για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών (οικοδομική άδεια, περιβαλλοντική μελέτη, εγκρίσεις) θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη των ενδιαφερομένων – συμμετασχόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις  προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή ή και προερχόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αρκεί να διαθέτουν την δέουσα επιχειρηματική εμπειρία και επενδυτική ικανότητα, καθώς επίσης να πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή της παρούσης Δημοπρασίας, είναι η νόμιμη απόκτηση από ένα τουλάχιστον μέλος του επιχειρηματικού σχήματος του τεύχους  της Διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στη Δημοπρασία είτε μεμονωμένα είτε σε έναν μόνο όμιλο ή ένωση.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές με οποιαδήποτε ιδιότητα.

2014-02-17

ixotisartas.gr

>