lefkada-news

Στη δημοσιότητα ο νέος οικοδομικός κανονισμός

Το νομοσχέδιο για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό παρουσίασε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκη.

Όπως είπε ο κ. Σηφουνάκης, ο νέος οικοδομικός κανονισμός (ΝΟΚ) καλείται να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με τη λογική του σημερινού τρόπου παραγωγής κτηρίων.

Ο σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη του περιβαλλοντικά κριτήρια και «πράσινες παραμέτρους», οι νέες τεχνολογίες και υλικά δόμησης, οι ίδιοι οι μελετητές μηχανικοί αλλά και οι πολίτες, όλα απαιτούν τη σύνταξη ενός νέου ΓΟΚ, σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι -κατά το δυνατό- σύντομος, δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες και ασάφειες και οδηγεί σε ασφαλείς ελέγχους. Οι αποτελεσματικοί έλεγχοι είναι καθοριστικής σημασίας διότι επιτρέπουν την δημιουργική και όχι φοβική ή κατασταλτική προσέγγιση κατά την παραγωγή των κτηρίων, επισήμανε.

Έτσι, λοιπόν, προσέθεσε, δημιουργούνται οι συνθήκες που οδηγούν στην αντιμετώπιση και πάταξη του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης με την απλή διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου, τόσο από την έναρξη του σχεδιασμού τους αλλά και για όλο το διάστημα της λειτουργίας τους.

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός λειτουργεί συμ̟ληρωματικά με το νέο νόμο Ν. 4030/ 2011 ̟περί Νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης και Ελέγχου των κατασκευών και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Αυτό, διότι, σύμφωνα με τον κ. Σηφουνάκη, εάν ο Ν. 4030/2011 κατοχυρώνει την ευθύνη του μηχανικού και εισάγει τον έλεγχο στο οικοδομικό έργο, ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός έρχεται για να προσφέρει το εργαλείο για τη σύνταξη ορθών και σύννομων μελετών στο πνεύμα θεραπ̟είας π̟ροβλημάτων που προκύπτουν από τις παγιωμένες πρακτικές του τρόπου οικοδόμησης στη χώρα.

Το νομοσχέδιο θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Τα βασικά σημεία

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, τα βασικά σημεία του ΝΟΚ είναι τα εξής:

1) Απόδοση μεγαλύτερης επιφάνειας ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις κορεσμένες αστικές περιοχές.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση της κάλυψης από 70% σε 60% για όλα τα κτίρια και την περαιτέρω μείωση της κάλυψης υπό προϋποθέσεις.

2) Κίνητρα για τη διατήρηση ή τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών -ως προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής- (συνενώσεις) και τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου.

Αυτό, σύμφωνα με ττο υπουργείο, επιτυγχάνεται με την αναλογική αύξηση του συντελεστή δόμησης, υπό την προϋπόθεση της απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων κτιρίων, της μείωσης της κάλυψης και της απόδοσης επιφάνειας οικοπέδου σε κοινή χρήση.

3) Προώθηση της σύγχρονης ταυτότητας των πόλεων σε αναπλάσεις περιοχών ή επεκτάσεις σχεδίων πόλης, δυνατότητα παρεκκλίσεων ύψους, θέσης κτιρίου, κάλυψης και χρήσεων γης, με

ταυτόχρονη διατήρηση του ισχύοντα μέγιστου συντελεστή δόμησης.

4) Προαγωγή βιοκλιματικού και φιλο-περιβαλλοντικού σχεδιασμού:

Αυτό συμβαίνει, καθώς δεν προσμετρούνται στη δόμηση και κάλυψη στοιχεία χρήσιμα για:

- τη βελτίωση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς του κτιρίου και

- τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη διάρκεια ζωής και χρήσης του, όπως αίθρια, διπλά κελύφη, μονώσεις, στοιχεία εξυπηρέτησης παθητικού δροσισμού, σκίασης, φυσικού αερισμού, φυσικά υλικά δόμησης κλπ.

Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τα συστήματα εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας, ανακύκλωσης και επεξεργασία νερού κλπ.

5) Ενίσχυση της ελευθερίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της παραγωγής ποιοτικού έργου:

- Δεν προσμετρούνται στη δόμηση και κάλυψη, εσοχές στο σώμα του κτιρίου, αίθρια, έρκερ (κατασκευή αρχιτεκτονικής προεξοχής) κλπ.

- Επιτρέπονται μεγαλύτερου μεγέθους αρχιτεκτονικές προεξοχές, συστήματα σκίασης όψεων κ.ά.

- Δεν προσμετρώνται στη δόμηση τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, ώστε να επιτυγχάνεται ο

καταλληλότερος σχεδιασμός τους.

6) Εισαγωγή κανόνων δόμησης για την αποφυγή του χρόνιου φαινομένου αυθαιρεσιών:

Εισάγεται νέος ορισμός ημιυπαιθρίου χώρου που προσμετράται στη δόμηση και επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις η δημιουργία παταριών, προσβάσιμων χώρων κάτω από τη στέγη και υπογείων που εξυπηρετούν με τη χρήση τους χώρους της ανωδομής.

7. Προστασία του φυσικού τοπίου και ένταξη των κτιρίων σε αυτό:

Η τροποποίηση του αναγλύφου του φυσικού εδάφους με διαμορφώσεις, επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση φυσικής απορροής ομβρίων.

Τα κτίρια εντάσσονται αρμονικά στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους του οικοπέδου και η οροφή του υπογείου μπορεί να βρίσκεται σε στάθμη μεγαλύτερη του +1.20 από τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

8) Υποστήριξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων δόμησης με ελάχιστο περιβαλλοντικό ή οπτικό ίχνος:

Θεσμοθετούνται τα υπόσκαφα κτίρια, με κύρια χρήση κάτω από το υφιστάμενο φυσικό έδαφος, με κίνητρο τη μειωμένη προσμέτρηση δόμησης και κάλυψης της επιφάνειάς τους στα συνολικά επιτρεπόμενα μεγέθη, καθώς και τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που παρουσιάζουν εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, με κίνητρο για τη δημιουργία τους την αύξηση του συντελεστή δόμησης.

- Τα φυτεμένα δώματα και επιφάνειες σε κτίρια, με κίνητρο την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης της κατασκευής τους ή και με κίνητρο επιπλέον δόμησης σε σχέση με τα επιτρεπόμενα μέγιστα μεγέθη.

9) Νέο πλαίσιο ογκοπλαστικής διάταξης στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Αυτό θα επιτευχθεί με την απαγόρευση της κατάτμησης των κτιριακών όγκων κατοικιών σε κάθε γήπεδο εκτός σχεδίου.

Παράλληλα, διατηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την εκτός σχεδίου δόμηση.

2012-03-01

epiruspost.gr

>