lefkada-news

«Δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

- «Δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της πρωτοβουλίας Jeremie »

     Δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις και επέκταση της δραστηριότητάς τους, με επιτόκια που ξεκινούν κάτω από το 3%, θα δίνουν η Εθνική και η Alpha Bank στο πλαίσιο του πρώτου από τα τρία συνολικά προγράμματα της πρωτοβουλίας Jeremie που αρχίζει να εφαρμόζεται στη χώρα μας.
Τα νέα προγράμματα παρουσίασαν ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοίδης  και ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων κ. Richard Pelly, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα, υπό ίδρυση ή νεοϊδρυθείσες ( δηλαδή να μην λειτουργούν περισσότερο από τρία χρόνια). Η περίοδος αποπληρωμής είναι 36-72 μήνες, θα συμπεριλαμβάνει και περίοδο χάριτος ενώ μειωμένες θα είναι και οι εξασφαλίσεις που θα ζητούν οι τράπεζες.
Για το δεύτερο πρόγραμμα, που υπολογίζεται να ενεργοποιηθεί τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός επιλογής τραπεζών. Θα έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. Ευρώ και θα παρέχει δάνεια μέχρι 25.000,00 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας.
Για το τρίτο πρόγραμμα δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα έχει προϋπολογισμό 180 εκατ. Ευρώ και θα παρέχει δάνεια μέχρι 500.000,00 ευρώ σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 250 άτομα για επενδύσεις στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς για επενδύσεις στην ανάπτυξη και την καινοτομία.


« Οι αλλαγές του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα ενεργοποιηθεί στα μέσα Μαρτίου»

Ο ΝΕΟΣ νόμος « Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή», που ψηφίστηκε πρόσφατα, φέρνει πολλές αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο επενδυτικό νόμο 3299/04.
Οι πιο σημαντικές είναι:
- Διευρύνονται οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας που υπάγονται στις διατάξεις του, ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Μένουν εκτός των διατάξεων του νόμου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

- Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δυο φορές το έτος και αφού αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και θα εγκρίνονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
- Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 15% έως 55% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

- Διπλασιάζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης ανά μέγεθος επιχειρήσεων και γίνονται 1.000.000ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και 200.000ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας τα ελάχιστα όρια είναι στο ήμισυ των προαναφερθέντων ποσών.

 Συγκεκριμένα:

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το Δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ Α ή Γ’ κατηγορίας.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:
   -Αγροτικός τομέας ( γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκομία). Ορυχεία και λατομεία ( εξαιρούνται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
- Μεταποιητικός τομέας ( εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).
- Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
- Μεταφορά και αποθήκευση ( αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).
- Τουριστικός τομέας ( μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων και ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
- Εκδοτικές δραστηριότητες.
- Από τον κατασκευαστικό τομέα, μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.

Ενδεικτικά επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

- Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων ( έως 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού).
- Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
- Αϋλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.

Τα είδη ενίσχυσης είναι:
 
- Επιχορήγηση κεφαλαίου.
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing).
- Φορολογική απαλλαγή.


Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ανά περίπτωση.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, πλην των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.

                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

 

>