lefkada-news

Προκύρυξη Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 Η Αναπτυξιακή Λήντερ ΑΕ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του Άξονα 4 (Τοπικό Πρόγραμμα Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων χρονικής διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης χρόνου έως και τη λήξη του Προγράμματος.
 Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αξιολόγηση κατασκευαστικών έργων, επίβλεψη έργων, τεχνική στήριξη για την υλοποίηση των έργων, παροχή διευκρινήσεων και συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους, επιτόπια παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επιχορηγούμενου έργου, επιβεβαίωση τήρησης των  χαρακτηριστικών του έργου, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου κόστους και επεξεργασία και υπόδειξη λύσεων σε περίπτωση που ο δικαιούχος αντιμετωπίζει δυσκολίες, ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου των έργων στην Περιοχή Παρέμβασης και έλεγχο της τεχνικής συμπλήρωσης των φακέλων των επενδυτών για την επιτυχή υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος Leader.
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να σχετίζονται με την εκπόνηση τεχνικών μελετών σε υποψήφια Επενδυτικά Σχέδια για το  Πρόγραμμα Leader.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
5. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
6. Η εντοπιότητα θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα , καθότι οι υποψήφιοι του Νομού Λευκάδας έχουν γνώση των περιοχών παρέμβασης που υλοποιείται το Τοπικό Πρόγραμμα Leader και θα  προταχθούν έναντι των άλλων.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-  Πτυχίο ΠΕ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
- Γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με την τεκμηρίωση των προαναφερόμενων προσόντων θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην έδρα της εταιρείας,  ή θα αποστέλλονται στη ταχυδρομική διεύθυνση: Αναπτυξιακή Λήντερ ΑΕ, 1η Πάροδος Ξεν. Γληγόρη, Λευκάδα 31100 μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό
6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων, εάν υπάρχουν
7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν)
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα Της υπηρεσίας μας.
ΕΝΑΡΞΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 10 Mαρτίου 2011.
ΛΗΞΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Tετάρτη 24 Mαρτίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.

ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ


>