lefkada-news

120.000 νέοι εργαζόμενοιστους δήμους για 3 χρόνια

Αναπτυξιακό... άρωμα στους δήμους, όπου επιχειρείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να τονωθεί η τοπική απασχόληση και να ξεπαγώσουν κάποια έργα τοπικής εμβέλειας, με πόρους που δε θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο σχετικός προγραμματισμός βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το υπουργείο Εσωτερικών. Περιλαμβάνει ένα τριετές πρόγραμμα για εκτέλεση τεχνικών έργων με αυτεπιστασία και την απασχόληση – στην 3ετία – περίπου 120.000 εργαζομένων, πρόγραμμα που θα τελεί υπό τον απόλυτο έλεγχο του ΑΣΕΠ.Ηδη με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε ρύθμιση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την απασχόληση ανέργων σε προγράμματα αυτεπιστασίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στους κυβερνητικούς στόχους είναι να εξασφαλιστούν ετησίως πάνω από 40.000 θέσεις απασχόλησης και να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας. Το συνολικό κόστος, το οποίο δε θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ.

Με βάση τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούν να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους για την εκτέλεση τεχνικών έργων με αυτεπιστασία, απορροφώντας προσωπικό μέσα από ένα σύστημα Κυλιόμενων Πινάκων Κατάταξης, που θα συντάσσονται από τον ΟΑΕΔ, θα τηρούνται, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ. Ειδικότερα το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνεχούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα και έως 135 ημέρες ετησίως, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνεται με απόφαση του δημάρχου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνεται μετά από αίτημα του δημάρχου προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι θα τοποθετούνται στον πίνακα, ο οποίος θα είναι ετήσιας διάρκειας, ανά ειδικότητα. Προτεραιότητα θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι έως 29 ετών και οι άνεργοι άνω των 55 ετών. Η οικογενειακή κατάσταση και η ανεργία του ή της συζύγου θα έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας. Βασική προϋπόθεση θα είναι να έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι πίνακες πριν από την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους θα εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο τόσο του ΟΑΕΔ όσο και του ΑΣΕΠ. Ο κάθε υποψήφιος με την αίτησή του θα επιλέγει τη σειρά προτίμησης των θέσεων (μέχρι τριών φορέων) που διεκδικεί, ενώ θα δηλώνει υποχρεωτικά την ειδικότητά του και τα προσόντα του.

Η απασχόληση του προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε απαγορεύεται. Επίσης δε θα επιτρέπεται η μεταφορά του προσωπικού από ένα έργο σε άλλο.

Το ύψος του προγράμματος, το οποίο έχει ορίζοντα τριετίας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2012, ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότησή του θα προέλθει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σκέλος της προμήθειας υλικών κ.λπ. και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο σκέλος που αφορά την κάλυψη των ημερομισθίων, των εργοδοτικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα προτείνονται ως πηγές χρηματοδότησης να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από το φόρο ζύθου (επιβάλλεται υπέρ των δήμων και αντιστοιχεί στο 3% επί της αξίας του ζύθου που πωλείται στο εσωτερικό της χώρας), τα τέλη διαφήμισης και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο το 2010 ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά θα δεσμευτούν για μία εικοσιπενταετία, προκειμένου να αποτελέσουν τη βασική πηγή που θα χρηματοδοτήσει το δάνειο, το οποίο θα συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο υπολογίζεται να είναι διάρκειας 25 ετών και θα καλύψει ουσιαστικά τη συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα υποστήριξης των δήμων και των περιφερειών, ύψους 152 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτείνεται χρονικά έως και το 2014 και ανααμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, με κονδύλι που θα αφορά την υποστήριξη των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Στόχος είναι μέσω αυτού η τοπική αυτοδιοίκηση να πρωταγωνιστήσει σε τοπικά ή περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης και να αποτελέσει τον καταλύτη στη συγκρότηση αποτελεσματικών, παραγωγικών σχεδίων που απαντούν στην κρίση. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει από το ΕΣΠΑ.

2011-10-31

agelioforos.gr

>